Γενικά για το Μεταπτυχιακό

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας λειτουργεί από δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης):

  • το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & τουρισμού, και
  • το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα διαθέτουν υψηλό επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, άρτιες υποδομές, μακρόχρονη τεχνογνωσία και καλύπτουν πλήρως όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες του Μεταπτυχιακού. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. (εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα ή/και επιτυχή υποστήριξη της Διπλωματικής του Εργασίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών), οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας».

Το  Δ.Π.Μ.Σ.  απονέμει  το  Δίπλωμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας με ειδικεύσεις:

  • Ποιότητα και Αξιολόγηση Προσωπικού και Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  • Διοίκηση Δημόσιας Υγείας
  • Διοίκηση eΥγείας – eHealth Management

Η υψηλής ποιότητας διδασκαλία στο Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται με ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης (διά ζώσης μαθήματα ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα σε συνδιασμό με ευέλικτες, εξ αποστάσεως και διαδικτυκές μορφές διδασκαλίας). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή να συνδυάσει αρμονικά εργασία και σπουδές, και να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε διάφορους τομείς της διοίκησης των μονάδων υγείας και πρόνοιας όλων των επιπέδων, μορφών και κατηγοριών.

Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε  στο οικεία Τμήματα,  είτε σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Στην Αγγλική γλώσσα, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ.είναι: Master of Science in Health & Welfare Units.