Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας & κανονισμοί

ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού (ΦΕΚ 3716/30-8-2018)  (pdf)

Κανονισμός Σπουδών του Μεταπτυχιακού (ΦΕΚ 5190/20-11-2018) (pdf)

Θεσμικό πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν4485/2017) (pdf)

ΦΕΚ μετεξέλιξης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (pdf)

Aπόφαση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12, το άρθρο 8, και την παρ.10 του άρθρου 55, του Ν.4610/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΖΞ46ΨΖ3Π-ΑΛΟ)

ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12, το άρθρο 8, και την παρ.10 του άρθρου 55, του Ν.4610/2019 (pdf)

ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών (pdf)

ΦΕΚ ίδρυσης κατευθύνσεων (pdf)

ΦΕΚ έγκρισης υλοποίησης ΔΠΜΣ με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (pdf)