Δομή Προγράμματος Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγεία & Πρόνοιας» αναπτύσσεται σε 3 εξάμηνα σπουδών, διάρκειας 13 εβδομάδων το κάθε ένα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 10 μαθήματα (δηλαδή, 5 μαθήματα κάθε εξάμηνο), ενώ το τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία ή παρακολουθούν δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 διδακτικών ωρών και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit Transfer Scheme (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Το σύνολο των σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.

Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων (ποσοστό 35% του φόρτου τους) διεξάγεται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το υπόλοιπο 75% του φόρτου διδασκαλίας των μαθημάτων παρέχεται με διά ζώσης μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σεμινάρια, workshops, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα καθώς και το περιεχόμενό τους αποτελούν – εφ’ όσον είναι αναγκαίο – αντικείμενο ετήσιας επικαιροποίησης από την Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού, ώστε το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. να ανταποκρίνεται διαχρονικά στις διεπιστημονικές εξελίξεις τόσο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, όσο και της αγοράς εργασίας και της επιστήμης της διοίκησης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες που κρίνονται ως οι πλέον δόκιμες, σύμφωνα με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα δύναται να πραγματοποιούνται οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και της Κυριακής) καθώς και οποιονδήποτε μήνα του έτους, ενώ τα διά ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο Σαββατοκύριακα (ένα πλήρες Σαββατοκύριακο κάθε μήνα).

Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εξετάσεις κ.λ.π.) ορίζεται η Ελληνική. Το αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσεων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β1 και άνω).

Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού, η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και επικουρικά την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.