Διδασκόμενα Μαθήματα

Το παρόν Μεταπτυχιακό περιλαμβάνει «υποχρεωτικά» μαθήματα, και μαθήματα «επιλογής».

Προκειμένου να διαμορφωθεί κοινό γνωστικό υπόβαθρο μεταξύ των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. που προέρχονται από δύο κατηγορίες πτυχιούχων, απόφοιτοι Τμημάτων Επιστημών Υγείας και απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης  Επιχειρήσεων, Οικονομικών και λοιπών Επιστημών, στο Α΄ εξάμηνο και στο Β΄ εξάμηνο θα διδάσκονται ειδικά μαθήματα υποδομής διαφορετικά για κάθε κατηγορία πτυχιούχων.

Α΄ Εξάμηνο σπουδών:
Στο Α΄ εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής:
α/α Τίτλος Μαθήματος Είδος Μαθήματος

Μονάδες ECTS

1 Αρχές Διοίκησης & Οικονομικής Θεωρίας Υποχρεωτικό Μάθημα μόνο για Πτυχιούχους Επιστημών Υγείας 6
2 Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία Υποχρεωτικό Μάθημα μόνο για Πτυχιούχους Επιστημών Διοίκησης, Οικονομίας και άλλων γνωστικών αντικειμένων 6
3 Μεθοδολογία  Έρευνας σε Μονάδες Υγείας & Πρόνοιας Υποχρεωτικό Μάθημα 6
4 Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Υποχρεωτικό Μάθημα 6
5 Κοινωνική Πολιτική και Ασφαλιστικό Σύστημα στην Ελλάδα Μάθημα Επιλογής 6
6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Νέες Τεχνολογίες σε Μονάδες Υγείας & Πρόνοια Μάθημα Επιλογής 6
7 Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Μάθημα Επιλογής 6
8 Κοινωνιολογία Υγείας, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας Μάθημα Επιλογής 6
Σύνολο Μονάδων ECTS Α΄ Εξαμήνου: 30
Β΄ Εξάμηνο σπουδών:
Στο Β΄ εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής:
α/α Τίτλος Μαθήματος Είδος Μαθήματος Μονάδες ECTS
1 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις Υπηρεσίες Υγείας (logistics) Υποχρεωτικό Μάθημα μόνο για Πτυχιούχους Επιστημών Υγείας 6
2 Νοσήματα, Μέθοδοι Διάγνωσης και Θεραπείας Υποχρεωτικό Μάθημα μόνο για Πτυχιούχους Επιστημών Διοίκησης, Οικονομίας και άλλων γνωστικών αντικειμένων 6
3 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων σε Μονάδες Υγείας & Πρόνοιας Υποχρεωτικό Μάθημα 6
4 Διοίκηση Ποιότητας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Υποχρεωτικό Μάθημα 6
5 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Μάθημα Επιλογής 6
6 Βιοστατιστική-Στατιστική & Επεξεργασία Δεδομένων

 

Μάθημα Επιλογής 6
7 Συστήματα Υγείας – Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας Μάθημα Επιλογής 6
8 Διοίκηση Λειτουργιών & Φιλοξενίας Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Μάθημα Επιλογής 6
Σύνολο Μονάδων ECTS Β΄ Εξαμήνου 30

Γ’ εξάμηνο σπουδών:

Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές. Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Η Διπλωματική Εργασία έχει 30 μονάδες ECTS.

 

Ποιότητα και Τεκμηρίωση του Προγράμματος Σπουδών:

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν ως σκοπό να παράσχουν τη μέγιστη δυνατή πληρότητα γνώσεων στους αποφοίτους του προκειμένου αυτοί να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά τους αποτελέσματα στοχεύουν να παράσχουν στις επιχειρήσεις και στους φορείς μονάδων υγείας και πρόνοιας (των οποίων φάσμα καλύπτει μεγάλο ποσοστό του παραγόμενου ΑΕΠ της χώρας) τη δυνατότητα να γίνουν πρωτοπόροι στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του παγκόσμιου και εθνικού κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Για να διασφαλιστεί η επάρκεια του εύρους και της εμβάθυνσης του Δ.Π.Μ.Σ. για την εξασφάλιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τις σπουδές στο Μεταπτυχιακό και για να διασφαλιστεί η ανταπόκριση του Δ.Π.Μ.Σ. και του περιεχομένου του στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής του κλάδου διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας, και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία από ομοταγή ΑΕΙ του εξωτερικού, αναπτύσσονται στη δομή του προγράμματος σπουδών τα μαθήματα επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ. που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκειμένου να προβλεφθούν εγκαίρως οι νέες τάσεις και να αξιοποιηθούν προς όφελος της προσδοκώμενης ανάπτυξης.

Τόσο τα μαθήματα «κορμού» όσο και τα μαθήματα «επιλογής» αναπτύχθηκαν με κύριους άξονες: α) τη σφαιρικότητα των γνώσεων, και β) τη συνεχή αλληλεπίδραση των παραγόντων που συνθέτουν τη σύγχρονη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ο απόφοιτος οφείλει να γνωρίζει αφενός το πώς θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα ευθύνης του, οφείλει όμως επίσης να γνωρίζει τις τυχόν αλληλεπιδράσεις που θα έχουν οι αποφάσεις του σε άλλους τομείς δραστηριότητας (πχ. φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτιστικό περιβάλλον). Ως εκ τούτου, απαιτείται η ανάπτυξη ενός διευρυμένου πλέγματος γνώσεων, στο τομέα της οικονομίας, του περιβάλλοντος, των οικονομικών της υγείας, της διοίκησης, και των νέων τεχνολογιών. Ακόμα, τα παρεχόμενα μαθήματα επιλογής προσφέρουν στον φοιτητή πολύ υψηλή ευελιξία επιλογών καθώς και δυνατότητα προσαρμογής του Δ.Π.Μ.Σ. στις προσωπικές του ανάγκες και απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, η ευελιξία του παρόντος προγράμματος σπουδών είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του, προσφέροντας τη δυνατότητα να υπάρχει αφενός διαρκής προσαρμογή στις παγκόσμια μεταβαλλόμενες συνθήκες του κλάδου της διοίκησης μονάδων υγείας, και αφετέρου προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των φοιτητών.