Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής (για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ  ή το ΔΙΚΑΤΣΑ).

Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. και προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των µαθηµάτων τους και εκκρεµεί µόνο η ορκωµοσία για το Πτυχίο τους. Για να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής οι φοιτητές αυτοί απαιτείται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την Γραµµατεία του Τµήµατός τους, στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και θα αναγράφεται ο βαθµός του Πτυχίου τους. Η µόνη εκκρεµότητα θα είναι η ορκωµοσία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται µετά από την προσκόµιση αντιγράφου του Πτυχίου τους.

Στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το Ν. 3685, ΦΕΚ 148, τ. Α’, 16-07-2008, Άρθρο 4, παρ. 3,επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.