Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ανά κύκλο εισαγωγής προβλέπεται να είναι κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να αυξηθεί εάν ισοψηφήσουν στην τελευταία θέση (δηλαδή, στην 60η) στην σειρά επιλογής περισσότεροι από ένας υποψήφιοι.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων γίνεται με μοριοδότηση φακέλου των υποψηφίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του παρόντος Μεταπτυχιακού, και περιγράφεται αναλυτικά στην προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.