Αριθμός Εισακτέων

Η εισαγωγή του/της κάθε φοιτητή/τριας γίνεται εξ αρχής σε μία μόνο από τις τρεις (3) Κατευθύνσεις που προσφέρει το ΔΠΜΣ, και ο/η κάθε φοιτητής/τρια δηλώνει ευκρινώς στην αίτηση εισαγωγής που υποβάλλει στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ την Κατεύθυνση που επιλέγει. Προκήρυξη εισαγωγής για νέους φοιτητές μπορεί να πραγματοποιείται ως εξής: μία (1) προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών/τριων στις τρεις κατευθύνσεις (30 φοιτητές/κατεύθυνση) στο χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο, και/ή μία (1) προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών/τριων στις τρεις κατευθύνσεις (30 φοιτητές/κατεύθυνση) στο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων σε κάθε προκήρυξη (χειμερινό ή/και εαρινό) και σε κάθε μία Κατεύθυνση είναι τριάντα (30). Ο συνολικός λοιπόν αριθμός εισακτέων στην προκήρυξη του χειμερινού εξαμήνου μπορεί να είναι 3 κατευθύνσεις * 30 άτομα = 90 άτομα και ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην προκήρυξη του εαρινού εξαμήνου μπορεί να είναι 3 κατευθύνσεις * 30 άτομα = 90 άτομα. Δύναται να προκηρύσσεται εισαγωγή μία φορά ανα ακαδημαϊκό έτος με το συνολικό αριθμό εισακτέων ανα ακαδημαϊκό έτος: 180 άτομα. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο σε μία κατεύθυνση του προγράμματος και αξιολογείται για αυτήν.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα διεκπεραιώνονται και θα ανακοινώνονται ανα κατεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες ο υπό προκήρυξη αριθμός για μία κατεύθυνση, ο αριθμός μπορεί να συμπληρωθεί – με απόφαση της ΕΔΕ – από υποψηφίους άλλης κατεύθυνσης με βάση την κατάταξη τους, εφόσον το επιθυμούν.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων γίνεται με μοριοδότηση φακέλου των υποψηφίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του παρόντος Μεταπτυχιακού, και περιγράφεται αναλυτικά στην προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.