Υποβολή Αιτήσεων

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Γρήγορα Στοιχεία

Ημέρες & ώρες διαλέξεων:

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023

29/09, 16.00-22.00, 30/09, 09.00-15.00, 1/10, 09.00-15.00

20/10, 16.00-22.00, 21/10, 09.00-15.00, 22/10, 09.00-15.00

3,10,17,24,31/10, 16.00-22.00

Νοέμβριος 2023

3/11, 16.00-22.00, 4/11, 09.00-15.00, 5/11, 09.00-15.00

24/11, 16.00-22.00, 25/11, 09.00-15.00, 26/11, 09.00-15.00

7,14,21,28/11, 16.00-22.00

Δεκέμβριος 2023

15/12, 16.00-22.00, 16/12, 09.00-15.00, 17/12, 09.00-15.00

5,12/12, 16.00-22.00

Ιανουάριος 2024

12/01, 16.00-22.00, 13/01, 09.00-15.00, 14/01, 09.00-15.00

27/01, 09.00-15.00, 28/01, 09.00-15.00

9,16/1/2024, 16.00-22.00

Απουσίες: Δύο ανα μάθημα

Τρόπος διδασκαλίας: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως

Τρόπος Εξέτασης: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω γραπτών εξετάσεων (2-4/2/2024) ή/και κατάθεσης εργασίας

Τέλη φοίτησης: 2500€ σε τρείς δόσεις.

Μαθήματα ή διπλωματική: Εξαρτάται από την επιλογή του φοιτητή/φοιτήτριας, ή δύο μαθήματα στο τρίτο εξάμηνο ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και διαδικτυακή υποστήριξή της

Απαλλαγή τελών φοίτησης: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Απαλλαγή από μαθήματα: Σε ήδη κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υπό προϋποθέσεις.

 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο σε μία κατεύθυνση του προγράμματος και αξιολογείται για αυτήν.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα διεκπεραιωθούν και θα ανακοινωθούν ανα κατεύθυνση.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για την κατεύθυνση Διοίκηση Δημόσιας Υγείας είναι εκατόν είκοσι (120) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για την κατεύθυνση Ποιότητα και Αξιολόγηση Προσωπικού και Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας είναι σαράντα (40) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για την κατεύθυνση Διοίκηση eΥγείας – eHealth Management είναι είκοσι (20) άτομα.
 • Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες ο υπό προκήρυξη αριθμός για μία κατεύθυνση, ο αριθμός μπορεί να συμπληρωθεί – με απόφαση της Συνέλευσης – από υποψηφίους άλλης κατεύθυνσης με βάση την κατάταξη τους, εφόσον το επιθυμούν.Για να λειτουργήσει μία κατεύθυνση απαιτείται να συμπληρωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://forms.gle/8eR9HsnWVsB7tSAu7  μέχρι την  Τετάρτη 31/05/2023.
 2. Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει τον αρχικό πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση
 3. Απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού σπουδών και γίνεται η πρώτη επιλογή των υποψηφίων
 4. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις τότε οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 50 θέσεις ανα κατεύθυνση (εκτός από την κατεύθυνση Διοίκησης Δημόσιας Υγείας όπου θα κληθούν οι πρώτοι, σε κατάταξη, 150 υποψήφιοι) καλούνται σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).
 5. Στο τέλος της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών με τη σύμφωνη εισήγηση της Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (5 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους τους οποίους καλεί σε διαδικτυακή συνέντευξη με προσωπικό μήνυμα (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).

Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)
Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων (pdf)