Υποβολή Αιτήσεων

Προκήρυξη για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 (Συμπληρωματική Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023):

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://forms.gle/pFTrjhnypaLthfLa6 μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 (Παράταση).

  1. Η γραμματεία καταρτίζει τον αρχικό πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση
  2. Απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού σπουδών και γίνεται η πρώτη επιλογή των υποψηφίων
  3. Εάν ο αριθμός υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων τότε οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 30 θέσεις ανα κατεύθυνση καλούνται σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).
  4. Στο τέλος της αξιολόγησης η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών με τη σύμφωνη εισήγηση της Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (5 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους τους οποίους καλεί σε διαδικτυακή συνέντευξη με προσωπικό μήνυμα (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).

Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)
Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων (pdf)