Υποβολή Αιτήσεων

Προκήρυξη για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022:

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν ( μεταφορτώσουν )  τα δικαιολογητικά τους όπως ορίζει ο Πίνακας των Κριτηρίων Αξιολόγησης  ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://forms.gle/ckR3cJkwh4NzjSSB7 μέχρι τις  23/05/2021. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
  • Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
  • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
  • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)
Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων (pdf)