Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του παρόντος Διατμηματικού Προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που είναι η παροχή στην Ελληνική κοινωνία και στον κλάδο της διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας στελεχών υψηλού επιπέδου που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, για ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους ώστε να συμβάλουν αφενός στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και πρόνοιας.

Οι πτυχιούχοι του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το γνωστικό του αντικείμενο, αναμένεται να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, δεξιότητες, εμπειρία και τεχνογνωσία στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:

 1. Στην υψηλού επιπέδου διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών, που μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μπορούν να στελεχώσουν με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας, ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και διαχείριση ολοκληρωμένων διοικητικών προσεγγίσεων και εφαρμογών.
 2. Στην ανάπτυξη, διάχυση και προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σε όλους τους επιμέρους κλάδους της διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας.

Για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. έχει υπογραφεί σχετικό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης). Το Δ.Π.Μ.Σ. διοικείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) και εδρεύει στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το οποίο έχει και την ευθύνη λειτουργίας του ως επισπεύδον Τμήμα.

Με το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ., αναμένεται οι διπλωματούχοι να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας, νέες σύγχρονες γνώσεις και εμπειρία στο επιμέρους αντικείμενα των μαθημάτων επιλογής που επέλεξαν να εμβαθύνουν, όπως: το μάνατζμεντ, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, τα οικονομικά της υγείας, η ψυχολογία, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η οργανωσιακή θεωρία, κ.α. Ακόμα, οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. αναμένεται να αναπτύξουν τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για την υιοθέτηση των βέλτιστων προσεγγίσεων στον τομέα της διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας που θα τους επιτρέψει να καταστούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σκοπός του Μεταπτυχιακού:

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να παρέχει, σε πτυχιούχους ΑΕΙ, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας. Ειδικότερα, οι εξειδικευμένοι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας είναι:

 • Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής δραστηριοποίηση, η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη πολιτικής υγείας, το μάρκετινγκ και η προώθηση της ανάπτυξης και της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών της σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
 • Η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Τμημάτων Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και Νοσηλευτικής του Διεθνούς πανεπιστημίου Ελλάδος και των ομόλογων Τμημάτων άλλων ΑΕ,Ι και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν τόσο στον επαγγελματικό χώρο των μονάδων υγείας και πρόνοιας όσο και στην διεπιστημονική μελέτη του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
 • Η προετοιμασία στελεχών υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στην αποτελεσματική διοίκηση και στην εξωστρέφεια των μονάδων υγείας και πρόνοιας, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο ζητούμενο για την τόνωση και ανάπτυξη τόσο της Ελληνικής οικονομίας όσο και του συστήματος υγείας στο σύνολό του.
 • Η εξειδίκευση των πτυχιούχων στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με στόχο την δημιουργία επιστημόνων ικανών να  στελεχώσουν τις δομές των υπηρεσιών Υγείας  σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες) καθώς και τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες τριτοβάθμιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας  (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας , ΤΟΜΥ).
 • Η επιμόρφωση σε θέματα Διοίκησης των εργαζόμενων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες υγείας (Στελέχη της Νοσηλευτικής – Ιατρικής και Διοικητικής Υπηρεσίας).
 • Η μεταπτυχιακή προετοιμασία επιστημόνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε τρίτο κύκλο σπουδών (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής).

Το αντικείμενο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. αφορά τον μεγαλύτερο κλάδο της οικονομίας της Ελλάδας (τον κλάδο των υπηρεσιών), είναι πολύ ελκυστικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αυτό καταδεικνύεται από  την αποδοχή των φοιτητών σε ανάλογα μεταπτυχιακά αλλά και από την επαγγελματική πορεία των μέχρι τώρα αποφοίτων τους.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας έχει οργανωθεί με βάση το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Δ.Π.Μ.Σ. διαμορφώνονται ως εξής:

 • Προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών στη θεωρία, την πράξη και τη σημασία της διοίκησης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, και εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιστήμης και της κοινωνίας.
 • Εξειδίκευση στο χώρο των ειδικών μορφών μονάδων υγείας και πρόνοιας, αλλά ακόμα και αντικειμένων όπως ο τουρισμός υγείας.
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες σε επίπεδο χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Εξειδίκευση γνώσεων στους τομείς της επιστήμης της διοίκησης, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, την οργανωσιακή συμπεριφορά και τη διαχείριση γνώσης σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς υγείας και πρόνοιας.
 • Εξειδίκευση γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.
 • Η βελτίωση των ικανοτήτων οργάνωσης και διοίκησης οποιουδήποτε τύπου μονάδας υγείας και πρόνοιας, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας.
 • Ικανότητα αξιολόγησης των επιπτώσεων των συστημάτων ανάπτυξης και εξέλιξης υπηρεσιών υγείας στον άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.
 • Εξειδικευμένες γνώσεις αξιολόγησης και πιστοποίησης του σκέλους της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας από μονάδες υγείας και πρόνοιας.
 • Εξειδικευμένες γνώσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας.
 • Ικανότητα αξιολόγησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφορικά με την κατασκευή έργων υποδομής και επιχειρηματικότητας στους τομείς υγείας και πρόνοιας.
 • Ικανότητα εκπόνησης και εφαρμογή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών πλάνων με επίκεντρο την υγεία και σχετικές υπηρεσίες.
 • Δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού μάρκετινγκ και επικοινωνίας τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές μονάδες υγείας και πρόνοιας.
 • Ικανότητα αξιολόγησης αρχών και δράσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στον χώρο της υγείας.
 • Ικανότητα σύνδεσης της διεπιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα της διοίκησης υγείας και πρόνοιας με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Ικανότητες στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων έρευνας
 • Γνώσεις νομοθεσίας.
 • Ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων καινοτομίας και αποδοτικής διοίκησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα