Δίδακτρα & Υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & πρόνοιας ανέρχεται στο ποσό των 2.500 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων) Ευρώ για το σύνολο των σπουδών.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε άτοκες δόσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με ανακοινώσεις της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων.

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται να τύχουν υποτροφίας βάσει του Ν. 4485/2017. Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί χρηματικές υποτροφίες σε επιλεγμένους φοιτητές μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και σύμφωνης εισήγησης του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει για το είδος, το μέγεθος και τα κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας.

To ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του διέπουν τη κατάρτιση προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Ν. 4485/2017 καθώς και η Υ.Α. Αριθμ. 216772/Z1.