Δίδακτρα & Υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & πρόνοιας ανέρχεται στο ποσό των 2.500 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων) Ευρώ για το σύνολο των σπουδών.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε άτοκες δόσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με ανακοινώσεις της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων.

Παρέχονται τρεις πάγιες υποτροφίες αριστείας από το Δ.Π.Μ.Σ. και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την χορήγησή τους αναφέρονται παρακάτω:

  • Υποτροφία αριστείας κατά την ολοκλήρωση των σπουδών, ύψους 1.000 (χιλίων) Ευρώ. Η υποτροφία αυτή προσφέρεται στον φοιτητή που κατά τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχει τον υψηλότερο γενικό βαθμό.
  • Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου (στην πρώτη εξεταστική περίοδο) λαμβάνει υποτροφία στο ύψος των 500 (πεντακοσίων) Ευρώ η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα που καταβάλει για το επόμενο εξάμηνο σπουδών.
  • Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις του δεύτερου εξαμήνου (στην πρώτη εξεταστική περίοδο) λαμβάνει υποτροφία στο ύψος των 500 (πεντακοσίων) Ευρώ η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα που καταβάλει για το τρέχον ή το επόμενο εξάμηνο σπουδών. Ο φοιτητής που θα δικαιούται την υποτροφία πέραν του μεγαλύτερου μέσου όρου βαθμολογίας θα πρέπει να έχει περάσει και όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 35, εδάφιο 2, του Ν. 4485/2017: “Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.”

To ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του διέπουν τη κατάρτιση προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Ν. 4485/2017 καθώς και η Υ.Α. Αριθμ. 216772/Z1.