Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & πρόνοιας ανέρχονται στο ποσό των 2.500 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων) Ευρώ για το σύνολο των σπουδών και η καταβολή πραγματοποιείται σε τρείς δόσεις ως ακολούθως:

  • Καταβολή πρώτης δόσης ύψους 850€ πραγματοποιείται με την αποδοχή της θέσης στο πρόγραμμα προκειμένου να κατοχυρώσει την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη καταβολή της πρώτης δόσης συνεπάγεται τη διαγραφή από το πρόγραμμα και την κάλυψη της θέσης από τον επόμενο σε κατάταξη υποψήφιο.
  • Καταβολή δεύτερης δόσης ύψους 850€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο Β’ εξάμηνο με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30ή Ιανουαρίου 2025.
  • Καταβολή τρίτης δόσης ύψους 800€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας ή την παρακολούθηση των δυο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30ή Ιουνίου 2025.